DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI NĂM 2012

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 2009/QĐ-ĐHĐN Công văn 2009/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm ngạch viên chức: Đinh Thị Thu Hằng
Nơi nhận:
04/05/2012
62 2010/QĐ-ĐHĐN Công văn 2010/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm ngạch viên chức: Đoạn Chí Cường
Nơi nhận:
04/05/2012
63 2011/QĐ-ĐHĐN Công văn 2011/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm ngạch viên chức: Nguyễn Trường Tiên
Nơi nhận:
04/05/2012
64 2012/QĐ-ĐHĐN Công văn 2012/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm ngạch viên chức: Trương Trần Trâm Anh
Nơi nhận:
04/05/2012
65 2013/QĐ-ĐHĐN Công văn 2013/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian thử việc và bổ nhiệm ngạch viên chức: Huỳnh Thị Mỹ Hạnh
Nơi nhận:
04/05/2012
66 2019/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2019/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp Bộ đề tài KHCN cấp Bộ
Nơi nhận:
04/05/2012
67 2020/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2020/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở do ĐHĐN quản lý
Nơi nhận:
04/05/2012
68 2021/TB-ĐHĐN-TCCB Công văn 2021/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc: Haf Minh Thiện Hữu
Nơi nhận:
04/05/2012
69 2022/TB-ĐHĐN-TCCB Công văn 2022/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc gia hạn hợp đồng làm việc lần đầu: Lê Đắc Anh Khiêm
Nơi nhận:
04/05/2012
70 2023/TB-ĐHĐN-TCCB Công văn 2023/TB-ĐHĐN-TCCB Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Nguyễn Vinh
Nơi nhận:
04/05/2012
71 2024/TB-ĐHĐN Công văn 2024/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển dụng, chuyển ngạch viên chức đợt 1 năm 2012
Nơi nhận:
04/05/2012
72 2025/ĐHĐN-HTQT Công văn 2025/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn tạm trú cho lưu học sinh
Nơi nhận:
04/05/2012
73 2026/QĐ-ĐHĐN Công văn 2026/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trần Thị Thanh Châu
Nơi nhận:
04/05/2012
74 2027/QĐ-ĐHĐN Công văn 2027/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Trung Quốc: Đoàn Quang Vinh, Dương Quốc Cường, Lưu Trang, Đào Hữu Hòa
Nơi nhận:
07/05/2012
75 2028/QĐ-ĐHĐN Công văn 2028/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội nghị cựu học sinh của VEF làn thứ IV
Nơi nhận:
07/05/2012
76 2029/QĐ-ĐHĐN Công văn 2029/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xử lý các khoản tạm ứng tồn đọng
Nơi nhận:
07/05/2012
77 2030/ĐHĐN-KHTC Công văn 2030/ĐHĐN-KHTC Quyết định về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2012
Nơi nhận:
07/05/2012
78 2036/QĐ-ĐHĐN Công văn 2036/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách lưu học sinh Lào đủ điều kiện học đại học hệ chính quy tập trung tại ĐHĐN năm 2012
Nơi nhận:
07/05/2012
79 2037/ĐHĐN-HTQT Công văn 2037/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp đoàn Trường Đại học NPU, Thái Lan
Nơi nhận:
07/05/2012
80 2038/QĐ-ĐHĐN Công văn 2038/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lê đại học, từ trung cấp lên đại học hệ vừa làm vừa học (kỳ thi tháng 5) năm 2012
Nơi nhận:
07/05/2012
81 2039/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2039/ĐHĐN-KHCNMT Về việc phân công tham gia tổ chức hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học ĐHĐN lần thứ 8 năm 2012
Nơi nhận:
07/05/2012
82 2040/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Công văn 2040/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị quốc tế về các Hệ thống tri thức -KSE 2012
Nơi nhận:
07/05/2012
83 2041/QĐ-ĐHĐN Công văn 2041/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, từ trung cấp lê đại học hệ vừa làm vừa học (kỳ thi tháng 5) năm 2012
Nơi nhận:
07/05/2012
84 2042/QĐ-ĐHĐN Công văn 2042/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Đề thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, từ trung cấp lê đại học hệ vừa làm vừa học (kỳ thi tháng 5) năm 2012
Nơi nhận:
07/05/2012
85 2043/QĐ-ĐHĐN Công văn 2043/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, từ trung cấp lê đại học hệ vừa làm vừa học (kỳ thi tháng 5) năm 2012
Nơi nhận:
07/05/2012
86 2044/QĐ-ĐHĐN Công văn 2044/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi tuyển sinh đại học hình thức vừa làm vừa học và tuyển sinh đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học, từ trung cấp lê đại học hệ vừa làm vừa học (kỳ thi tháng 5) năm 2012
Nơi nhận:
07/05/2012
87 2045/QĐ-ĐHĐN Công văn 2045/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Công hòa Liên bang Đức: Lê Minh Đức
Nơi nhận:
07/05/2012
88 2046/QĐ-ĐHĐN Công văn 2046/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Cộng hòa Pháp: Vũ Thị Hạnh
Nơi nhận:
07/05/2012
89 2047/TB-ĐHĐN Công văn 2047/TB-ĐHĐN Thông báo cán bộ đi học tập ở nước ngoài về nước: Nguyễn Đức Sỹ
Nơi nhận:
07/05/2012
90 2048/ĐHĐN-KHTC Công văn 2048/ĐHĐN-KHTC Báo cáo về việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước
Nơi nhận:
07/05/2012
Tìm thấy: 266 mục   / 9 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...