DANH SÁCH VĂN BẢN ĐẾN VÀ ĐI TỪ NGÀY 06/01/2019 đến ngày 13/01/2019

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 54/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 54/ĐHĐN-PCTĐ Về việc xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại, các đơn vị đào tạo năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các Ban chức năng thuộc ĐHĐN.
09/01/2019
2 50/ĐHĐN-VP Công văn 50/ĐHĐN-VP Về việc góp ý dự thảo Quy định chế độ họp, tổ chức lễ trong hoạt động quản lý, điều hành tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Chánh VP; Trưởng các Ban; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
09/01/2019
3 39/ĐHĐN-TCCB Công văn 39/ĐHĐN-TCCB Về việc giới thiệu các chương trình học bổng Hiệp định năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành vieenl các đơn vị trực thuộc
08/01/2019
4 32-35/TB-ĐHĐNThông báo 32-35/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Trần Hưng Hải, Lê Thị Hạnh Dung, Hoàng Hồ Ngọc Hạnh, Lê Thị Hồng Oanh.
Nơi nhận: Trung tâm PTPM, VP Đoàn TN
07/01/2019
5 31/QĐ-ĐHĐNQuyết định 31/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Trần Thế Vũ.
Nơi nhận: Nhe Điều 3.
07/01/2019
6 30/ĐHĐn-HTQT Công văn 30/ĐHĐn-HTQT Về việc mở lớp tiếng Nhật cho sinh viên khoa Điện tử Viễn thông.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
07/01/2019
Tìm thấy: 6 mục  

Chọn trang: [ 1 ]