TỜ TRÌNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 868/TTr-ĐHĐNTờ trình 868/TTr-ĐHĐN Tờ trình cho phép đào tạo trình độ Thạc sĩ - Hệ thống thông tin
Nơi nhận: Như trên
02/01/4224
2 851/ĐHĐN-KHCNMTTờ trình 851/ĐHĐN-KHCNMT V/v thành lập Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
3 849/ĐHĐNTờ trình 849/ĐHĐN V/v lập kế hoạch tuyển sinh sau đại học năm 2014
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
4 846/ĐHĐN-QLDAXDTờ trình 846/ĐHĐN-QLDAXD V/v xin phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nhà đa năng Trường Cao đẳng Công nghệ-ĐHĐN
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
5 822/ĐHĐN-SĐHTờ trình 822/ĐHĐN-SĐH V/v Báo cáo giải quyết kết quả thẩm định hồ sơ của NCS Nguyễn Thị Bích Thủy
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
6 801/ĐHĐNTờ trình 801/ĐHĐN V/v báo cáo bổ nhiệm PGS
Nơi nhận: Như trên
02/01/4220
7 311/ĐHĐNTờ trình 311/ĐHĐN Phúc đáp Công văn ngày 15 tháng 01 năm 2014 về việc xin xác minh văn bằng Thạc sĩ và Bảng điểm cao học: Trần Vĩnh Thọ
Nơi nhận: Như trên
21/01/2014
8 216/ĐHĐN-ĐTTờ trình 216/ĐHĐN-ĐT Về việc đăng ký thông tin tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
9 212/ĐHĐN-ĐTTờ trình 212/ĐHĐN-ĐT Về việc tổng hợp kết quả tuyển sinh, quy mô đào tạo và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014
Nơi nhận: Như trên
15/01/2014
10 201/QĐ-ĐHĐN-KHCNMTTờ trình 201/QĐ-ĐHĐN-KHCNMT Về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án thành lập Trung tâm Phát triển động lực thúc đẩy cá nhân
Nơi nhận: Như trên
14/01/2014
11 445/ĐHĐN-SĐHTờ trình 445/ĐHĐN-SĐH V/v kiểm tra điều kiện thực tế và năng lực của cơ sở đào tạo xin mở ngành sau đại học
Nơi nhận: Như trên
27/01/2014
12 1107/ĐHĐN-QLDATờ trình 1107/ĐHĐN-QLDA Tờ trình về việc xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu các gói thầu Công trình Cải tạo, sửa chữa Giảng đường D Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
13 1118/ĐHĐN-ĐTTờ trình 1118/ĐHĐN-ĐT V/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/05/2014
14 1138/ĐHĐN-ĐTTờ trình 1138/ĐHĐN-ĐT V/v báo cáo kế hoạch tuyển sinh VLVH tại ĐHĐN và các cơ sở liên kết năm 2014
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
15 1148/ĐHĐN-KHCNMTTờ trình 1148/ĐHĐN-KHCNMT V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2015
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
16 1160/ĐHĐN-ĐTTờ trình 1160/ĐHĐN-ĐT Tờ trình về việc đăng ký đề án tuyển sinh cao đẳng, đại học hệ chính quy giai đoạn 2014-2016
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
17 1183/ĐHĐN-TCCBTờ trình 1183/ĐHĐN-TCCB V/v kéo dài thời gian làm việc Đối với giảng viên là GS, PGS, TS
Nơi nhận: Như trên
03/10/2014
18 1188/ĐHĐN-KHCNMTTờ trình 1188/ĐHĐN-KHCNMT V/v giới thiệu người tham gia HĐCDGS ngành/liên ngành nhiệm kỳ 2014-2019
Nơi nhận: Như trên
03/07/2014
Tìm thấy: 18 mục  

Chọn trang: [ 1 ]