DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
331 1083/ĐHĐN-CSVC Công văn 1083/ĐHĐN-CSVC Về việc thẩm tra TKCS Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa Trường ĐHKT - ĐHĐN.
Nơi nhận:
29/02/2016
332 1083/ĐHĐN-CSVC Công văn 1083/ĐHĐN-CSVC Về việc thẩm tra TKCS Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa Trường ĐHKT - ĐHĐN.
Nơi nhận:
29/02/2016
333 1083/ĐHĐN-CSVC Công văn 1083/ĐHĐN-CSVC Về việc thẩm tra TKCS Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa Trường ĐHKT - ĐHĐN.
Nơi nhận:
29/02/2016
334 1084/ĐHĐN-HTQT Công văn 1084/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh là tình nguyện viên quốc tế của chương trinh Fulbright.
Nơi nhận:
29/02/2016
335 1085/ĐHĐN-TCCB Công văn 1085/ĐHĐN-TCCB Về việc phúc đáp đơn xin nghỉ việc của viên chức đang đi học nước ngoài.
Nơi nhận:
29/02/2016
336 1086/ĐHĐN-TCCB Công văn 1086/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ viên chức tham dự tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ mười một, Quốc hội khóa XII.
Nơi nhận:
29/02/2016
337 1087/TB-ĐHĐN Công văn 1087/TB-ĐHĐN Thồng báo về việc nghỉ chế độ thai sản.
Nơi nhận:
29/02/2016
338 1088/ĐHĐN-TCCB Công văn 1088/ĐHĐN-TCCB Về việc bổ sung chức vị ghi trên tờ rời đóng BHXH và chốt sổ.
Nơi nhận:
29/02/2016
339 1089/ĐHĐN-TCCB Công văn 1089/ĐHĐN-TCCB Về việc xác định thời gian công tác, chốt sổ BHXH cho viên chức.
Nơi nhận:
29/02/2016
340 1090/ĐHĐN-TCCB Công văn 1090/ĐHĐN-TCCB Về việc chốt sổ BHXH cho viên chức.
Nơi nhận:
29/02/2016
341 1091/QĐ-ĐHĐN Công văn 1091/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.
Nơi nhận:
29/02/2016
342 1092/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1092/ĐHĐN-KHCNMT Về việc tổ chức Hội nghị sinh viên NCKH năm 2016.
Nơi nhận:
29/02/2016
343 1093/ĐHĐN-ĐT Công văn 1093/ĐHĐN-ĐT Về việc góp ý Dự thảo Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
Nơi nhận:
29/02/2016
344 1094/ĐHĐN-ĐT Công văn 1094/ĐHĐN-ĐT Về việc báo cáo danh sách NCS bảo vệ luận án trong hai tháng 01 và 02 năm 2016.
Nơi nhận:
29/02/2016
345 1095/QĐ-ĐHĐN Công văn 1095/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Tạp chí Khoa học và Công nghệ, ĐHĐN.
Nơi nhận:
29/02/2016
346 1096/TB-ĐHĐN Công văn 1096/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
29/02/2016
347 1097/TB-ĐHĐN Công văn 1097/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
29/02/2016
348 1098/TB-ĐHĐN Công văn 1098/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
29/02/2016
349 1099/TB-ĐHĐN Công văn 1099/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
29/02/2016
350 1100/BC-ĐHĐN Công văn 1100/BC-ĐHĐN Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Nơi nhận:
29/02/2016
351 1101/TTr-ĐHĐN Công văn 1101/TTr-ĐHĐN Tờ trình phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình phục vụ đào tạo giáo dục thể chất cho các cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc ĐHĐN giai đoạn 2016-2020.
Nơi nhận:
29/02/2016
352 1102/QĐ-ĐHĐN Công văn 1102/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Nơi nhận:
29/02/2016
353 1103/QĐ-ĐHĐN Công văn 1103/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình mương thoát nước, đường nội bộ Trường CĐCN - ĐHĐN.
Nơi nhận:
01/03/2016
354 1104/TB-ĐHĐN Công văn 1104/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đến tuổi nghỉ hưu của viên chức.
Nơi nhận:
01/03/2016
355 1105/ĐHĐN-HTQT Công văn 1105/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
01/03/2016
356 1106/QĐ-ĐHĐN Công văn 1106/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học tập tại nước ngoài theo chương trình hợp tác đào tạo.
Nơi nhận:
01/03/2016
357 1107/QĐ-ĐHĐN Công văn 1107/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
01/03/2016
358 1108/QĐ-ĐHĐN Công văn 1108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận:
01/03/2016
359 1109/QĐ-ĐHĐN Công văn 1109/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên.
Nơi nhận:
01/03/2016
360 1110/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1110/ĐHĐN-KHCNMT Về việc gửi nội dung bổ sung cho kỷ yếu hội nghị tổng kết hoạt động KHCN giai đoạn 2011-2015.
Nơi nhận:
01/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] More ...