DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
571 1426/QĐ-ĐHĐN Công văn 1426/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh cộng đồng Châu Âu trong khuôn khổ Dự án trao đổi sinh viên EMMA.
Nơi nhận:
22/03/2016
572 1427/QĐ-ĐHĐN Công văn 1427/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận lưu học sinh cộng đầu Châu Âu trong khuôn khổ Dự án trao đổi sinh viên EMMA.
Nơi nhận:
22/03/2016
573 1428/HĐTG/ĐHĐN-KYD Công văn 1428/HĐTG/ĐHĐN-KYD Hợp đồng thỉnh giảng.
Nơi nhận:
22/03/2016
574 1429/QĐ-ĐHĐN Công văn 1429/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận:
22/03/2016
575 1431/QĐ-ĐHĐN Công văn 1431/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTC lớp Bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng chống tham nhũng năm 2016.
Nơi nhận:
22/03/2016
576 1432/QĐ-ĐHĐN Công văn 1432/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường CĐCN, nhiệm kỳ 2015-2020.
Nơi nhận:
22/03/2016
577 1433/QĐ-ĐHĐN Công văn 1433/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
22/03/2016
578 1434/QĐ-ĐHĐN Công văn 1434/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương.
Nơi nhận:
22/03/2016
579 1435/QĐ-ĐHĐN Công văn 1435/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu thẩm tra thiết kế banrvex thi công và dự toán xây dựng KTX sinh viên Lào - ĐHĐN.
Nơi nhận:
22/03/2016
580 1436-1437/ĐHĐN-KHTC Công văn 1436-1437/ĐHĐN-KHTC Về việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước.
Nơi nhận:
22/03/2016
581 1438/TB-ĐHĐN Công văn 1438/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
23/03/2016
582 1439/TB-ĐHĐN Công văn 1439/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
23/03/2016
583 1439/TB-ĐHĐN Công văn 1439/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
23/03/2016
584 1440/ĐHĐN-TCCB Công văn 1440/ĐHĐN-TCCB Về việc chi trả 40% lương theo Thông báo kết luận của Phó Giám đốc ĐHĐN.
Nơi nhận:
23/03/2016
585 1441/ĐHĐN-TCCB Công văn 1441/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức.
Nơi nhận:
23/03/2016
586 1442/QĐ-ĐHĐN Công văn 1442/QĐ-ĐHĐN Quyết định về công tác cán bộ.
Nơi nhận:
23/03/2016
587 1443/QĐ-ĐHĐN Công văn 1443/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
23/03/2016
588 1444/QĐ-ĐHĐN Công văn 1444/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
23/03/2016
589 1445/QĐ-ĐHĐN Công văn 1445/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
Nơi nhận:
23/03/2016
590 1446/QĐ-ĐHĐN Công văn 1446/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
Nơi nhận:
23/03/2016
591 1447/ĐHĐN-TCCB Công văn 1447/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ dự tuyển đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2016.
Nơi nhận:
23/03/2016
592 1448/QĐ-ĐHĐN Công văn 1448/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
23/03/2016
593 1448/QĐ-ĐHĐN Công văn 1448/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
23/03/2016
594 1449/QĐ-ĐHĐN Công văn 1449/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tuyển chọn ứng viên dự tuyển đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2016.
Nơi nhận:
23/03/2016
595 1450/ĐHĐN-TCCB Công văn 1450/ĐHĐN-TCCB Về việc phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức Pháp luật về phòng chống tham nhũng (theo chỉ thị số 10/CT-TTg).
Nơi nhận:
23/03/2016
596 1451-1453/QĐ-ĐHĐN Công văn 1451-1453/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
23/03/2016
597 1454/QĐ-ĐHĐN Công văn 1454/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chọn nhà cung cấp.
Nơi nhận:
23/03/2016
598 1454/QĐ-ĐHĐN Công văn 1454/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chọn nhà cung cấp.
Nơi nhận:
23/03/2016
599 1455/QĐ-ĐHĐN Công văn 1455/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
24/03/2016
600 1456/QĐ-ĐHĐN Công văn 1456/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
24/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] More ...